FOLLOW US

Top

White Sangria

 / White Sangria

White Sangria

Chardonnay, Lemon, Simple Syrup, Opuntia Brandy Bubbles

10

Ingredients

  • Chardonnay
  • Lemon
  • Simple Syrup
  • Opuntia Brandy Bubbles